การจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิของประเทศไทย ใน 6 จังหวัด

Home / การจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิของประเทศไทย ใน 6 จังหวัด

แสดงพื้นที่โครงการวิจัยภายใต้การดำเนินงานของ สวค.

การจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิของประเทศไทย ใน 6 จังหวัด

เชียงราย, พิษณุโลก, อุบลราชธานี, นครพนม, กระบี่, และสงขลา

ข้อมูลเมื่อ 20 พฤษภาคม 2562