การประชุมวิชาการประจำปี การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ

Home / บทความทั้งหมด / ข่าวสาร / การประชุมวิชาการประจำปี การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ
การประชุมวิชาการประจำปี การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ

จบลงแล้วสำหรับการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 โดยมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ ซึ่ง สวค. ได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย  นอกเหนือจากการพูดคุยกันในเรื่องของการผลิตกำลังคนด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพในหลากหลายมิติแล้ว ยังมีการนำเสนอความคืบหน้าของร่างแผนแม่บทพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569)

อ่านเรื่องเกี่ยวข้อง ร่างแผนแม่บทพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569)