ครม.อนุมัติงบกว่า 1,700 ล้านบาท ผลิตพยาบาลเพิ่ม

Home / บทความทั้งหมด / ข่าวสาร / ครม.อนุมัติงบกว่า 1,700 ล้านบาท ผลิตพยาบาลเพิ่ม
ครม.อนุมัติงบกว่า 1,700 ล้านบาท ผลิตพยาบาลเพิ่ม

วันที่ 13 มีนาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ 1,759 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ปี 2561-2565 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ช่วง คือ ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2561-2562 จำนวนกว่า 5,000 คน และระยะที่ 2 ระหว่างปี 2563 – 2565 อีกกว่า 22,000 คน ซึ่งการดำเนินโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพมากขึ้น ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนพยาบาล รวมถึงเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอีกด้วย

ภาพ: คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์