สวค.

สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ

สมาชิก

OUR TEAM

เกี่ยวกับ สวค.

วัตถุประสงค์การทำงานของ สวค.

1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อเป็นข้อมูลองค์ประกอบการกำหนดนโยบายการวางแผนจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ

2. พัฒนาระบบข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อประกอบการวางแผน การผลิต และการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกำลังคนด้านสุขภาพ ทั้งนักบริหารและนักวิชาการให้มีศักยภาพในการวางแผน การผลิตและการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ

4. ติดตามและประเมินสถานการณ์ อีกทั้งปัจจัยภายในภายนอกประเทศ ที่มีผลกระทบต่อการวางแผน ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

5. พัฒนากลไกการนำองค์ความรู้ไปสู่การกำหนดนโยบาย และยุทธวิธีในการพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับระบบบริการสาธารณสุข

แนวทางและยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน

1. ยุทธศาสตร์การจัดการและขับเคลื่อนองค์ความรู้ในระดับพื้นที่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้อเสนอในการขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ

3. ยุทธศาสตร์การสื่อสารสาธารณะ

กิจกรรมที่ดำเนินการ

1. งานวิจัย 

2. การขับเคลื่อนงานวิชาการ

• การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพในทศวรรษหน้า ในระยะที่ 2 (พ.ศ.2560-2569)
• การสำรวจทัศนคติบัณฑิตใหม่สายงาน แพทย์ ทันตแพทย์ และ เภสัชกร เพื่อติดตามผลกระบวนการชดใช้ทุน และพัฒนาข้อเสนอการธำรงบุคลากรเพื่อสนับสนุนการกระจายอย่างเป็นธรรม
• การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในเรื่องสำคัญ 2 ประการ คือ การบริหารจัดการกำลังคนที่สอดคล้องกับการจัดบริการตามนโยบายการดูแลระยะยาว (Long Term Care) และการบริหารจัดการกำลังคนในการดูแลผู้พิการ (Disability care)

3. การบริหารจัดการ

• การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางสวค.
• สนับสนุนงานเลขานุการกิจในด้านการบริหารจัดการให้แก่คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ
• จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และงบประมาณ เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานประจำปี

4. การขับเคลื่อนนโยบาย

• การวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560-2569) โดยนำข้อเสนอเชิงนโยบาย ไปผลักดันเชิงนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงสาธารณสุข และ สภาวิชาชีพต่างๆ

5. งานต่างประเทศ

• AAAH

6. Training Programme

Network

ภาคีเครือข่าย

ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2832 9200 แฟกซ์ 0 2832 9201
www.hsri.or.th

ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2832 9252-53
www.sem100kc.in.th

1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-5114963 โทรสาร 02-5114962 www.thaitgri.org

1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-5115855 โทรสาร 02-9392122
www.thainhf.org

ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4 Plus Building
เลขที่ 56/22-24ซ.งามวงศ์วาน 4 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-5892490-2 โทรสาร 02-5892493
www.hiso.or.th

ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-5904549, 02-5904374-5 โทรสาร 02-5904369
www.hitap.net

ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ
ซ.สาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-5902366-7 โทรสาร 02-5902385
www.ihppthaigov.net

ชั้น 2 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถ.พุทธมณฑล 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-4419040-3 ต่อ 15, 32 โทรสาร 02-4419044
www.thaiichr.org

ชั้น 4 อาคาร 4,6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
http://bps.moph.go.th/new_bps/

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-343-1500 / โทรสาร 02-343-1551
www.thaihealth.or.th

ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39
หมู่ที่ 4 ซ.ติวานนท์ 14
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทรศัพท์: 02-832-9000 แฟกซ์: 02-832-9001-2
www.nationalhealth.or.th/contact-us