บรรจุพยาบาลเพิ่ม 2,900 อัตรา

Home / บทความทั้งหมด / ข่าวสาร / บรรจุพยาบาลเพิ่ม 2,900 อัตรา
บรรจุพยาบาลเพิ่ม 2,900  อัตรา

วันที่ 20 มีนาคม  2562 คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เห็นชอบให้บรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการเพิ่มอีก 2,900 อัตรา เพื่อให้ครบตามจำนวนที่ ครม. มีมติเมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2560 อนุมัติอัตราข้าราชการตำแหน่งพยาบาลให้ กสธ. จำนวน 8,792 อัตรา โดยได้บรรรจุไปแล้ว 5,892 อัตรา  นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มองว่าการบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการมีความสำคัญอย่างมากต่อการคงอยู่ของพยาบาลในระบบ เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีภาระงานหนัก เงินเดือนน้อย ทั้งที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานบริการและดูแลผู้ป่วย การเป็นข้าราชการจึงเป็นแรงจูงใจที่ดี และจะช่วยลดปัญหาการลาออกของพยาบาลได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดีกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว