บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ ไปโรงพยาบาลวันนี้หลายอย่างจะไม่เหมือนเดิม

Home / บทความทั้งหมด / E-MAGAZINE / บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ ไปโรงพยาบาลวันนี้หลายอย่างจะไม่เหมือนเดิม
บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ ไปโรงพยาบาลวันนี้หลายอย่างจะไม่เหมือนเดิม

โควิด  19 ทำให้มนุษย์ต้องสร้างวิถีใหม่ให้กับการดำเนินชีวิตแบบเดิมๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ ระบบบริการสุขภาพเป็นระบบสำคัญที่อยู่ใกล้ชิดกับเชื้อและมีความเสี่ยงสูงในการเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดรูปแบบของบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New normal Medical Service) ให้สถานบริการทุกแห่งปฏิบัติตาม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงบริการการแพทย์วิถีใหม่ว่าต้องปรับทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และรูปแบบการให้บริการ ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานนั้นต้องมีการปรับแผนการใช้พื้นที่ใหม่เพื่อลดความแออัดเน้นความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการและบุคลากร จัดให้มีอุปกรณ์เพื่อแยกระยะห่างระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จัดแบ่งพื้นที่บริการให้ชัดเจน วอร์ดผู้ป่วยในต้องจัดพื้นที่เฉพาะ (cohort ward) สำหรับผู้ป่วยโรคปอดบวมไม่ให้ปนกับผู้ป่วยโรคอื่น

ในส่วนของระบบบริการให้พยายามลดการใช้บุคลากรลงและการจำนวนผู้ป่วยให้มากที่สุด โดยให้แบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่มีความจำเป็นต้องพบแพทย์ ให้นำอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้มากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อจากการสัมผัสระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ เช่น การใช้ตู้จ่ายยาอัตโนมัติ หุ่นยนต์ส่งยา ส่งอาหาร ใช้การสังเกตอาการผู้ป่วยทาง CCTV ส่วนกลุ่มที่เจ็บป่วยเล้กน้อยไม่จำเป็นต้องพบแพทยื ให้ใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Tele-medicine) และการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ เป็นต้น

พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพื้นที่หนึ่งคือห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล ซึ่ง นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กำหนดว่าต้องคัดกรองประวัติความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โควิด 19 ของผู้ป่วยด้วย นอกจากนี้ยังต้องจัดระบบบริการและการใช้พื้นที่ที่เหมาะสม มีห้องแยกโรคความดันลบสำหรับพื้นที่ทำหัตถการที่จะก่อให้เกิดละอองฝอย และบุคลากรทุกคนต้องสวมชุดป้องกันอย่างเหมาะสม