บังคลาเทศศึกษาการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพในไทย

Home / บทความทั้งหมด / ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / บังคลาเทศศึกษาการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพในไทย
บังคลาเทศศึกษาการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพในไทย

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้แทนจากกระทรวงสุขภาพและสวัสดิการครอบครัว (Ministry of Health and Family Welfare) ของประเทศบังคลาเทศ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพในประเทศไทย  โดยมี นพ.ฑิณกร โนรี ผู้จัดการสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) บรรยายในหัวข้อ “Policy of Human Resource Management System in Thailand” ให้ผู้เข้าร่วมฟัง 

ทั้งนี้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากหลายประเทศว่ามีระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพที่ดี สามารถผลิต กระจาย และธะรงกำลังคนไว้ในระบบบริการของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้มาตรการที่หลากหลายตั้งแต่การเปิดโอกาสให้คนจากพื้นที่ชนบทเข้ามาเรียนแพทย์เพื่อกลับไปทำงานในภูมิลำเนาตัวเอง การสร้างแรงจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินในการธำรงกำลังคนไว้ในระบบโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ทำให้ประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพของหลายประเทศ

การบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ (Human Resource for Health management) เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและการดำเนินงานต้องใช้ศิลปะควบคู่ไปกับความรู้ การบริหารจัดการกำลังดนด้านสุขภาพแตกต่างจากการบริหารจัดการกำลังคนสาขาอื่นอย่างมาก เพราะคนเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพซึ่งต้องการการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบจากทุกคนที่เกี่ยวข้อง ขณะที่กำลังคนในระบบสุขภาพเต็มไปด้วยวิชาชีพมากมาย ที่ต่างมีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพตนเองที่ต้องปฏิบัติตาม  นอกจากนี้การจัดการกำลังคนด้านสุขภาพซึ่งหมายความรวมถึงการผลิต การกระจาย และการธำรงรักษากำลังคนไว้ในระบบยังเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ท่ามกลางบริบทที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศยังมีความเหลื่อมล้ำกันสูงมาก การจะบริหารจัดการกำลังคนเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน และรักษากำลังใจของกำลังคนด้านสุขภาพไว้ด้วยเป็นความท้าทายที่ใหญ่หลวง ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่สามารถบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพได้ในระดับที่โลกให้การยอมรับ เราสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ ซึ่งเป็นกำลังคนหลักในระบบสุขภาพได้จนประเทศไทยกำลังก้าวพ้นภาวะความขาดแคลน