ผลการประชุมคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ

Home / บทความทั้งหมด / ข่าวสาร / ผลการประชุมคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ
ผลการประชุมคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 

วันที่ 6 กันยายน 2562 มีการประชุมคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562 ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ โดยมี นพ.มงคล ณ สงขลา เป็นประธาน และ นพ.ฑิณกร โนรี ผู้จัดการสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) เป็นเลขานุการ  ที่ประชุมมีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความเห็นกันในหลายประเด็น ผลการประชุมสรุป ดังนี้

  • (ร่าง) แผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 10 ปี (2561-2570) อาจต้องมีการขยับกรอบการทำงานของแผน เนื่องจากผ่านมาแล้ว 2 ปี แผนยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ และมีการเสนอความเห็นว่าในอนาคตการวางแผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพโดยเฉพาะภาคการผลิตควรต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้วยเนื่องจากปัจจุบัน AI (Artificial Intelligence) เข้ามามีบทบาทในระบบบริการสุขภาพมากขึ้น ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลง และคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 10 ปี นี้ด้วย
  • พ.ร.บ.สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 เมษายน 2562 เป็นกฎหมายใหม่ที่ตราขึ้นเพื่อให้เกิดระบบการดูแลสุขภาพที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นกลไกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ซึ่งเป็นกลไกที่ตั้งขึ้นในปี 2561 และในประเด็นนี้ที่ประชุมได้เชิญ นพ. สุธี สุดดี รองผู้อำนวยการ รพ. วารินชำราบ ฝ่ายปฐมภูมิ มาบอกเล่าประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังของ รพ. ได้อย่างประสบความสำเร็จ ผู้ป่วยหลายรายที่เข้ารับการรักษาด้วยอาการวิกฤติ และต้องกลับไปเป็นคนไข้ติดเตียงที่บ้าน ได้รับการติดตามจากทีมหมอครอบครัวของ รพ. นำโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพของ รพ. ประสานงานร่วมกับ รพ.สต. และ อสม. ในพื้นที่ อย่างใกล้ชิด ด้วยแนวคิดการดูแลรักษาผู้ป่วยที่บ้าน (home-based self care)