สวค. นำ 11 พื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน Long Term Care หวังขับเคลื่อนงาน Long Term Care ไปด้วยกัน

Home / บทความทั้งหมด / ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สวค. นำ 11 พื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน Long Term Care หวังขับเคลื่อนงาน Long Term Care ไปด้วยกัน
สวค. นำ 11 พื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน Long Term Care หวังขับเคลื่อนงาน Long Term Care ไปด้วยกัน

วันที่ 27 มีนาคม 2562 บุคลากรด้านงาน Long Term Care จาก 11 พื้นที่ทั่วประเทศร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพสำหรับการดูแลระยะยาว Long Term Care) จัดขึ้นโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่กรุงเทพฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน โดยจะสิ้นสุดลงในวันที่ 28 มีนาคม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุภาพสำหรับการดูแลระยะยาว ซึ่ง สวค. ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การวิจัยนี้มุ่งผลที่จะศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ของความสำเร็จในการดำเนินรูปแบบให้บริการระยะยาว (Long term Care) ภายใต้การบริหารจัดการกำลังคนในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายตามบริบทพื้นที่ โดยใช้การเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ต่างๆ เพื่อหาปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินการ เพื่อนำไปสู่การขยายผลในวงกว้าง และเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการคุณภาพชีวิตในระดับอำเภอในการจัดบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนในพื้นที่

พื้นที่เรียนรู้ของโครงการวิจัยทั้ง 11 แห่ง ซึ่งได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตลอด 2 วันนี้ ได้แก่ อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี, อ. นาจารย์ จ.กาฬสินธุ์, อ.ชัยบาดาล จ. ลพบุรี, เทศบาลนครศรีธรรมราช และอ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช, อ.พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร, อ. บ้านลาด จ. เพชรบุรี, อ. จักราช จ. นครราชสีมา, อ. บางกล่ำ จ. สงขลา, อ.สันทราย จ. เชียงใหม่, อ.ศรีวิไล จ. บึงกาฬ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนที่ทำงานเรื่องปฐมภูมิและการดูแลระยะยาวจากโรงพยาบาลชุมชน, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ของแต่ละพื้นที่ รวมถึงตัวแทนจากกรมกิจการผู้สูงอายุ และสำนักอนามัย มีตัวแทนจากโรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2 ร่วมบรรยายเรื่องการจัดระบบการดูแลระยะยาว คิดและทำแบบเอกชน และ นพ.สันติ ลาภเบญจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เข้าร่วมแสดงความเห็น

ข้อมูลที่ได้จากเวทีตลอด 2 วันนี้ สวค. จะนำไปประกอบการขับเคลื่อนการทำงาน  LTC ในระยะยาวต่อไป

 

ดาว์นโหลดเอกสาร

 • PDF  โครงการ 30,000 เตียง – โรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราช
 • PDF  Long Term Care เชิงพุทธ
 • PDF  ศูนย์โฮมสุข-เครือข่ายกายภาพบำบัด จ.กาฬสินธุ์
 • PDF  งาน PCC CUP จักราช รพสต.ดงพลอง ต.คลองเมือง
 • PDF  CUP ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
 • PDF  โรงพยาบาลชัยบาดาล
 • PDF  ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิกับบริการ Long Term Care
 • PDF  เครือข่ายบริการสุขภาพ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
 • PDF ความหลากหลายของระบบจัดการและการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
 • PDF Primary Care Cluster ในการจัดระบบดูแลผู้ป่วยระยะยาว (LTC) PCC ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 • PDF Care Giver กระดูกสันหลังของ Long Term Care
 • PDF ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต วัดห้วยเกี๋ยง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • PDF เข้าถึง เข้าใจ ศรัทธา เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จ.เชียงใหม่

 

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติ