แสดงพื้นที่การทำงานและการเชื่อมโยงของเครือข่ายของ สวค.

Home / แสดงพื้นที่การทำงานและการเชื่อมโยงของเครือข่ายของ สวค.

แสดงพื้นที่การทำงานและการเชื่อมโยงของเครือข่ายของ สวค.

ด้านการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพสำหรับการดูแลระยะยาวใน 24 จังหวัด

ข้อมูลเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562