แสดงพื้นที่โครงการวิจัยภายใต้การดำเนินงานของ สวค

Home / แสดงพื้นที่โครงการวิจัยภายใต้การดำเนินงานของ สวค

แสดงพื้นที่โครงการวิจัยภายใต้การดำเนินงานของ สวค.

แรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในสถานบริการภาครัฐ ใน 8 จังหวัด

การจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิของประเทศไทย ใน 6 จังหวัด

การบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพสำหรับการดูแลระยะยาว 10 โครงการ ใน 9 จังหวัด 

ข้อมูลเมื่อ 20 พฤษภาคม 2562