8 เดือน เด็กไทยติดเชื้อโควิด – 19 เกินแสนคน

Home / บทความทั้งหมด / ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / 8 เดือน เด็กไทยติดเชื้อโควิด – 19 เกินแสนคน
8 เดือน เด็กไทยติดเชื้อโควิด – 19 เกินแสนคน

กรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดตัวเลข 8 เดือนแรกของปีนี้ เด็กไทยติดเชื้อโควิด – 19 แล้วถึง 109,961 คน คิดเป็นร้อยละ 11.21 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่ายอดเฉลี่ยการติดเชื้อรายวันของเด็กไทยสูงถึงวันละ 2,000 คน โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กรมสุขภาพจิต และองค์การยูนิเซฟ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด – 19 เพื่อช่วยเหลือให้เด็กและครอบครัวได้เข้าถึงการดูแลอย่างทันท่วงทีโดยไม่มีตกหล่น แต่ก็ยอมรับว่าในทางปฏิบัติอาจมีความไม่ทั่วถึงในการทำงาน นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยตัวเลขเด็กที่ต้องกำพร้าเนื่องจากผู้ปกครองเสียชีวิตด้วยโควิดว่ามีถึง 210 รายแล้ว โดยทาง พม. ได้เร่งจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ และรับเข้าอุปการะ รวมถึงมีการประสานทีมสหวิชาชีพลงดูแลสภาพจิตใจแก่เด็กและครอบครัวในกลุ่มเสี่ยงสูงและต้องกักตัว 14 วัน