Author: admin hrdo (admin hrdo)

Home / admin hrdo
โครงการการถอดบทเรียนการบริหารกำลังคนด้านสุขภาพสำหรับการดูแลระยะยาว
เรื่อง

โครงการการถอดบทเรียนการบริหารกำลังคนด้านสุขภาพสำหรับการดูแลระยะยาว

วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 โครงการการถอดบทเรียนการบริหารกำลังคนด้านสุขภาพสำหรับการดูแลระยะยาว โดย สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ที่โรงแรมไมด้า ดอนเ...

18 มิถุนายน, 256218 มิถุนายน, 2019by
ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอำเภอ
เรื่อง

ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอำเภอ

ระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอำเภอถูกจัดตั้งขึ้นไม่เพียงให้เป็นด่านหน้าของระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐานของประเทศ แต่ยังให้มีภาระรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อย่างไรก็ด...

18 มิถุนายน, 256218 มิถุนายน, 2019by