หมวดหมู่: บทความทั้งหมด

LTC กรุงเทพฝันให้ไกลต้องไปให้ถึง
เรื่อง

LTC กรุงเทพฝันให้ไกลต้องไปให้ถึง

กรุงเทพมหานคร เมืองหลวง เมืองใหญ่ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ทั้งโครงสร้างเมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูง  ท้้งโครงสร้างระบบบริการสุขภาพปฐมที่ซับซ้อน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งโครงสร้างทางสังคมที่เน้นความเป็นปัจเจก...

18 มีนาคม, 256518 มีนาคม, 2022by
ความพึงพอใจของนายจ้างและผู้รับบริการต่อคุณภาพของนักกายภาพบำบัด
เรื่อง

ความพึงพอใจของนายจ้างและผู้รับบริการต่อคุณภาพของนักกายภาพบำบัด

การเป็นสังคมสูงอายุทำให้นักกายภาพบำบัดเป็นบุคลากรด้านสุขภาพที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง เพราะรับผิดชอบโดยตรงต่อการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ เพื่อไม่ให้เข้าสู่ภาวะของการเป็นผู้ป่วยติดเตียง การผล...

12 มีนาคม, 256512 มีนาคม, 2022by
ริซกี สาร๊ะ: เมื่อสาธารณสุขชุมชนอยากแยกตนจากนักวิชาการสาธารณสุข
เรื่อง

ริซกี สาร๊ะ: เมื่อสาธารณสุขชุมชนอยากแยกตนจากนักวิชาการสาธารณสุข

นักสาธารณสุขชุมชน คำนี้เริ่มเป็นประเด็นในระบบสุขภาพของไทยตั้งแต่ปี 2556 เมื่อ พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน  มีผลบังคับใช้ ทำให้นักสาธารณสุขชุมชนเป็นวิชาชีพใหม่ใหม่ในระบบสุขภาพไทย จากวันนั้นถึงวันนี้เรา...

12 มีนาคม, 256513 มีนาคม, 2022by
โควิด – 19 กับระบบ LTC ในเขตเมือง
เรื่อง

โควิด – 19 กับระบบ LTC ในเขตเมือง

ลำพังปัญหาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงในเขตเมืองเพียงอย่างเดียวก็ถือเป็นปัญหาที่ท้าทายระบบสุขภาพมากแล้ว  เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ความท้าทายนี้ยิ่งเข้มข้น กลายเป็นปัญหาใหญ่ซ้...

10 มีนาคม, 256510 มีนาคม, 2022by
โควิด–19 – ผู้ป่วยมะเร็ง – ห้อง ICU
เรื่อง

โควิด–19 – ผู้ป่วยมะเร็ง – ห้อง ICU

เรื่องราวเกี่ยวกับความเห็นและความรู้สึกของแพทย์รักษาผู้ป่วยมะเร็งในประเทศออสเตรเลียท่านหนึ่ง ที่ถูกแพทย์อื่นขอให้ย้ายคนไข้ของเธอซึ่งเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและโอกาสรอดแทบไม่มีออกจากห้อง ICU เพื่อส่งเตียง...

26 มกราคม, 256526 มกราคม, 2022by
ทันตแพทย์เฉพาะทาง เมื่อจำนวนสวนทางกับผลงาน
เรื่อง

ทันตแพทย์เฉพาะทาง เมื่อจำนวนสวนทางกับผลงาน

กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการพัฒนาทันตแพทย์เฉพาะทางเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับจังหวัดและศูนย์เชี่ยวชาญอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2559 ด้วยการอนุมัติการลาศึกษาต่อเฉพาะทางของทันตแพทย์ และในปี 2563 ทัน...

7 มกราคม, 25657 มกราคม, 2022by
การสื่อสารของแพทย์ในมุมมองนักวิชาการด้านการสื่อสาร
เรื่อง

การสื่อสารของแพทย์ในมุมมองนักวิชาการด้านการสื่อสาร

คลิปการปะทะกันทางวาจาระหว่างหมอกับญาติผู้ป่วยที่พาผู้ป่วยลงมาจากดอยตอนดึกแล้วถูกไล่กลับบ้านด้วยเหตุผลว่าไม่ใช่กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน สะท้อนให้ปัญหาทางการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยกับญาติห...

9 ธันวาคม, 256410 ธันวาคม, 2021by
ระบบจัดแพทย์ใช้ทุนลงพื้นที่ ยิ่งแก้ยิ่งวุ่น
เรื่อง

ระบบจัดแพทย์ใช้ทุนลงพื้นที่ ยิ่งแก้ยิ่งวุ่น

ต้องเรียกว่างงไปตามๆ กัน ที่เมื่อจู่ๆ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็กำหนดเงื่อนไขการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุนของปี 2565 ออกมาว่าจะให้แพทย์จบใหม่ที่มีคะแนนสอบ NL หรือการประเมินรับรองความรู้ในการประกอบวิชาชีพ...

4 พฤศจิกายน, 25644 พฤศจิกายน, 2021by
8 เดือน เด็กไทยติดเชื้อโควิด – 19 เกินแสนคน
เรื่อง

8 เดือน เด็กไทยติดเชื้อโควิด – 19 เกินแสนคน

กรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดตัวเลข 8 เดือนแรกของปีนี้ เด็กไทยติดเชื้อโควิด – 19 แล้วถึง 109,961 คน คิดเป็นร้อยละ 11.21 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาส...

24 กันยายน, 256424 กันยายน, 2021by
วิกฤตเลือดหมดคลัง เร่งระดมการบริจาค
เรื่อง

วิกฤตเลือดหมดคลัง เร่งระดมการบริจาค

ปัญหาสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 คือประชาชนไม่กล้าบริจาคโลหิต ในขณะที่ความต้องการโลหิตในระบบบริการสุขภาพไม่ได้ลดน้อยลง ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนโลหิต รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์...

24 กันยายน, 256424 กันยายน, 2021by