หมวดหมู่: จากห้องวิจัย

ความพึงพอใจของนายจ้างและผู้รับบริการต่อคุณภาพของนักกายภาพบำบัด
เรื่อง

ความพึงพอใจของนายจ้างและผู้รับบริการต่อคุณภาพของนักกายภาพบำบัด

การเป็นสังคมสูงอายุทำให้นักกายภาพบำบัดเป็นบุคลากรด้านสุขภาพที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง เพราะรับผิดชอบโดยตรงต่อการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ เพื่อไม่ให้เข้าสู่ภาวะของการเป็นผู้ป่วยติดเตียง การผล...

12 มีนาคม, 256512 มีนาคม, 2022by
ทันตแพทย์เฉพาะทาง เมื่อจำนวนสวนทางกับผลงาน
เรื่อง

ทันตแพทย์เฉพาะทาง เมื่อจำนวนสวนทางกับผลงาน

กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการพัฒนาทันตแพทย์เฉพาะทางเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับจังหวัดและศูนย์เชี่ยวชาญอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2559 ด้วยการอนุมัติการลาศึกษาต่อเฉพาะทางของทันตแพทย์ และในปี 2563 ทัน...

7 มกราคม, 25657 มกราคม, 2022by
ตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย
เรื่อง

ตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย

การบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องดำเนินการด้วยความละเอียดอ่อน เพราะกำลังคนด้านสุขภาพ (health workforce) เป็นทั้งผู้สร้างและผู้นำเทคโนโลยีด้านสุขภาพไปใช้ เป็นผู้บริหารจัดการ...

25 พฤษภาคม, 256425 พฤษภาคม, 2021by
นโยบายด้านกำลังคนใน รพ.สต. วิธีการที่เดินคนละทางกับเป้าหมาย
เรื่อง

นโยบายด้านกำลังคนใน รพ.สต. วิธีการที่เดินคนละทางกับเป้าหมาย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป็นหน่วยบริการที่กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาขึ้นมาจากสถานีอนามัยเพื่อให้เป็นหน่วยบริการด่านหน้าโดยเฉพาะในการควบคุมป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆ รวมทั้งการเป็นหน่วยบริการดูแลต...

22 มกราคม, 256322 มกราคม, 2020by
กำลังคนภาครัฐ จ้างงานแบบไหนดี
เรื่อง

กำลังคนภาครัฐ จ้างงานแบบไหนดี

บรรยายภาพ: พยาบาลจากทั่วประเทศรวมตัวกันประท้วงการปรับขึ้นค่าตอบแทนในปี 2559 ที่วิชาชีพพยาบาลรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม โดย กองบินผีเสื้อ   รูปแบบการจ้างงานบุคลากรสุขภาพของรัฐเป็นประเด็นที่ถกเ...

2 กันยายน, 25622 กันยายน, 2019by
ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอำเภอ
เรื่อง

ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอำเภอ

โดย เพ็ญนภา หงษ์ทอง             ระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอำเภอถูกจัดตั้งขึ้นไม่เพียงให้เป็นด่านหน้าของระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐานของประเทศ แต่ยังให้มีภาระรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตขอ...

26 กรกฎาคม, 256222 กรกฎาคม, 2021by
ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอำเภอ
เรื่อง

ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอำเภอ

ระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอำเภอถูกจัดตั้งขึ้นไม่เพียงให้เป็นด่านหน้าของระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐานของประเทศ แต่ยังให้มีภาระรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อย่างไรก็ด...

18 มิถุนายน, 256218 มิถุนายน, 2019by
ปัจจัยการเลือกสถานที่ทำงานของพยาบาลวิชาชีพ
เรื่อง

ปัจจัยการเลือกสถานที่ทำงานของพยาบาลวิชาชีพ

เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยมีปัญหาการเรื่องการกระจายตัวของพยาบาลไม่ต่างจากแพทย์ คือจะมีการกระจุกตัวของวิชาชีพตามตามโรงพยาบาลในเมืองและมีปัญหาการขาดแคลนกำลังคนในชนบท แม้ที่ผ่านมารัฐบาลจะมีกลวิธีในการด...

นักศึกษาพยาบาลกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
เรื่อง

นักศึกษาพยาบาลกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

“ทำให้เราเห็นสภาพชีวิตจริงของเขาตั้งแต่อยู่ที่บ้านจนกระทั่งมาอยู่ที่โรงพยาบาล เมื่อเห็นคนไข้ถูกดุ เราจะรู้สึกเห็นใจและเข้าใจเขา ต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาทำอย่างที่เราอยากให้ทำไม่ได้” ความเห็นหนึ่ง...

ปัญหาการขาดแคลนแพทย์แผนไทยกับใบประกอบโรคศิลปะ
เรื่อง

ปัญหาการขาดแคลนแพทย์แผนไทยกับใบประกอบโรคศิลปะ

แพทย์แผนไทยและสุขภาพทางเลือก เป็นกระแสการดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติมากขึ้นตลอดระยะเวลา 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้บุคลากรที่ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยเป็นที่ต้องการอย่างมากในวงกา...