FACT SHEET

 LTC- สปสช.

LTC- สปสช.

 LTC-อปท

LTC-อปท

 LTC-ศูนย์อนามัยเขต

LTC-ศูนย์อนามัยเขต

 LTC- อบจ

LTC- อบจ

 LTC- พมจ

LTC- พมจ

 LTC- CG

LTC- CG

 LTC-CM

LTC-CM

 ถ้าเธอพร้อม ฉันก็พร้อม

ถ้าเธอพร้อม ฉันก็พร้อม

 เรื่องเล่า IMC สองร้อยสุดท้าย.ของสองชีวิต

เรื่องเล่า IMC สองร้อยสุดท้าย.ของสองชีวิต

 คุณปู่ชาญของหลานบี

คุณปู่ชาญของหลานบี

 กายภาพบำบัดชุมชน

กายภาพบำบัดชุมชน

 IMC แสงดาวที่ปลายฟ้า

IMC แสงดาวที่ปลายฟ้า

 Golden period2

Golden period2

 IMC6

IMC6

 รูปแบบการจ้างงานบุคลากรด้านสุขภาพในประเทศไทย

รูปแบบการจ้างงานบุคลากรด้านสุขภาพในประเทศไทย

 รูปแบบการจ้างงานบุคลากรด้านสุขภาพในประเทศไทย

รูปแบบการจ้างงานบุคลากรด้านสุขภาพในประเทศไทย

 อสม มดงานในระบบสุขภาพไทย

อสม มดงานในระบบสุขภาพไทย

 รูปแบบการจ้างงานบุคลากรด้านสุขภาพในประเทศไทย

รูปแบบการจ้างงานบุคลากรด้านสุขภาพในประเทศไทย

 อสม มดงานในระบบสุขภาพไทย

อสม มดงานในระบบสุขภาพไทย

 รูปแบบการจ้างงานบุคลากรด้านสุขภาพในประเทศไทย

รูปแบบการจ้างงานบุคลากรด้านสุขภาพในประเทศไทย

 รูปแบบการจ้างงานบุคลากรด้านสุขภาพในประเทศไทย

รูปแบบการจ้างงานบุคลากรด้านสุขภาพในประเทศไทย

 รูปแบบการจ้างงานบุคลากรด้านสุขภาพในประเทศไทย

รูปแบบการจ้างงานบุคลากรด้านสุขภาพในประเทศไทย

 รูปแบบการจ้างงานบุคลากรด้านสุขภาพในประเทศไทย

รูปแบบการจ้างงานบุคลากรด้านสุขภาพในประเทศไทย

 รูปแบบการจ้างงานบุคลากรด้านสุขภาพในประเทศไทย

รูปแบบการจ้างงานบุคลากรด้านสุขภาพในประเทศไทย

 อสม มดงานในระบบสุขภาพไทย

อสม มดงานในระบบสุขภาพไทย