แสดงพื้นที่โครงการวิจัยภายใต้การดำเนินงานของ สวค

Home / แสดงพื้นที่โครงการวิจัยภายใต้การดำเนินงานของ สวค

แผนที่แสดงพื้นที่โครงการวิจัยภายใต้การดำเนินงานของ สวค. (ภาพรวม)

แรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในสถานบริการภาครัฐ ใน 8 จังหวัด – คลิกเพื่อดูรายละเอียด
การจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2560 – คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ระบบการให้บริการการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care: IMC) พ.ศ. 2562 – คลิกเพื่อดูรายละเอียด
การบริการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพสำหรับการดูแลระยะยาว (Long Term Care: LTC) พ.ศ. 2561-2563 – คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ข้อมูลเมื่อ 4 กรกฎาคม 2563