INFOGRAPHIC

 ลักษณะทางระบาดวิทยาบุคลากร

ลักษณะทางระบาดวิทยาบุคลากร

 โควิด -19 กับผู้สูงอายุไทย

โควิด -19 กับผู้สูงอายุไทย

 อัตรากำลังคนจำแนกตามรุปแบบการจ้างงาน

อัตรากำลังคนจำแนกตามรุปแบบการจ้างงาน

 เปรียบเทียบเงินเดือนและสวัสดิการ

เปรียบเทียบเงินเดือนและสวัสดิการ

 อัตรากำลังคนจำแนกตามรุปแบบการจ้างงาน

อัตรากำลังคนจำแนกตามรุปแบบการจ้างงาน

 เปรียบเทียบเงินเดือนและสวัสดิการ

เปรียบเทียบเงินเดือนและสวัสดิการ

 แผนทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ระยะที่ 2

แผนทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ระยะที่ 2

 โครงสร้างระบบ LTC ในประเทศไทย

โครงสร้างระบบ LTC ในประเทศไทย

 สถานการณ์แพทย์ระบาดวิทยาในประเทศไทย

สถานการณ์แพทย์ระบาดวิทยาในประเทศไทย

 แนวทางปฏิบัติการใช้สื่อออนไลน์ของบุลากร

แนวทางปฏิบัติการใช้สื่อออนไลน์ของบุลากร

 คาดการณ์การระบาดของโควิคในไทย

คาดการณ์การระบาดของโควิคในไทย

 จำนวนนักสาธารณสุขชุมชนในประเทศไทย

จำนวนนักสาธารณสุขชุมชนในประเทศไทย

 จำนวนเภสัชกรในประเทศไทย

จำนวนเภสัชกรในประเทศไทย

 จำนวนนักเทคนิคการแพย์ในประเทศไทย

จำนวนนักเทคนิคการแพย์ในประเทศไทย

 จำนวนเภสัชกรในประเทศไทย

จำนวนเภสัชกรในประเทศไทย

 จำนวนพยาบาลในประเทศไทย

จำนวนพยาบาลในประเทศไทย

 จำนวนทันตแพทย์ในประเทศไทย

จำนวนทันตแพทย์ในประเทศไทย

 จำนวนแพทย์ในประเทศไทย

จำนวนแพทย์ในประเทศไทย

 ชีวิตแพทย์

ชีวิตแพทย์

 ชีวิตพยาบาล

ชีวิตพยาบาล

 สถานการณ์ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ

สถานการณ์ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ

 ภาพรวมประชากรสูงอายุในปัจจุบัน

ภาพรวมประชากรสูงอายุในปัจจุบัน

 สาเหตุการติดเชืื้อในประเทศไทย

สาเหตุการติดเชืื้อในประเทศไทย

 ฉากทัศน์การคาดการณ์โควิดในประเทศไทย

ฉากทัศน์การคาดการณ์โควิดในประเทศไทย

 สถานการณ์โควิด ในระบบสุขภาพโลก

สถานการณ์โควิด ในระบบสุขภาพโลก

 ฉากทัศน์การคาดการณ์โควิดในประเทศไทย

ฉากทัศน์การคาดการณ์โควิดในประเทศไทย

 สถานการณ์โควิด ในระบบสุขภาพโลก

สถานการณ์โควิด ในระบบสุขภาพโลก

 ภาพรวมสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย

ภาพรวมสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย

 สถานการณ์ด้านสังคมและเศรษฐกิจผู้สูงอายุ

สถานการณ์ด้านสังคมและเศรษฐกิจผู้สูงอายุ

 ภาพอนาคตประชากรสูงอายุในประเทศไทย

ภาพอนาคตประชากรสูงอายุในประเทศไทย

 วงจรชีวิตพยาบาล

วงจรชีวิตพยาบาล

 วงจรชีวิตเภสัชกร

วงจรชีวิตเภสัชกร

 วงจรชีวิตทันตแพทย์

วงจรชีวิตทันตแพทย์

 วงจรชีวิตแพทย์

วงจรชีวิตแพทย์

 ชีวิตบุคลากร รพ.สต.

ชีวิตบุคลากร รพ.สต.

 ความจริงเชิงตัวเลข รพ.สต.

ความจริงเชิงตัวเลข รพ.สต.