แรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในสถานบริการภาครัฐ ใน 8 จังหวัด

Home / แรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในสถานบริการภาครัฐ ใน 8 จังหวัด

แผนที่แสดงการทำงานโครงการวิจัยภายใต้การดำเนินงานของ สวค.

แรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในสถานบริการภาครัฐ ใน 8 จังหวัด

ชัยนาท, ชลบุรี, บุรีรัมย์, กาฬสินธุ์, ลำปาง, ตาก, ตรัง, และปัตตานี

ข้อมูลเมื่อ 20 พฤษภาคม 2562