Project Category: ข้อเสนอเชิงนโยบาย

Home / ข้อเสนอเชิงนโยบาย
การวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2560-2569)
Project

การวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2560-2569)

ในปี 2560 คณะอนุกรรมการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพในทศวรรษหน้า ภายใต้คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ได้พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2560-2569) จากการทำการศ...

ค่าแรงบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Project

ค่าแรงบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สวค. ได้พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับค่าแรงบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อให้บุคลากรได้รับค่าแรงที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผ...

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อธำรงแพทย์ไว้ในชนบทโดยใช้แรงจูงใจที่ไม่ใช่เงิน
Project

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อธำรงแพทย์ไว้ในชนบทโดยใช้แรงจูงใจที่ไม่ใช่เงิน

ปี 2561 นักวิจัยจาก สวค. นำโดย นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐของแพทย์ โดยทำการศึกษาในพื้นที่ 8 จังหวัด เพื่อพั...

ข้อเสนอการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอำเภอ
Project

ข้อเสนอการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอำเภอ

สวค. ได้จัดทำการศึกษาเรื่องการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอำเภอ โดยศึกษาวิวัฒนาการและนโยบายในการพัฒนาระบบบริการของรัฐที่มีมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุ...

ข้อเสนอแนวทางและแผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพ.สต.)
Project

ข้อเสนอแนวทางและแผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพ.สต.)

ข้อเสนอแนวทางและแผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพ.สต.) เป็นผลของการศึกษาเกี่ยวกับภาระงานและผลิตภาพกำลังคนใน รพ.สต. ซึ่ง สวค. ได้จัดทำขึ้น เป็นการศึกษาเชิงพรรณาใช้วิธีเก็บ...