การจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิของประเทศไทย ใน 6 จังหวัด

Home / การจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิของประเทศไทย ใน 6 จังหวัด

แผนที่แสดงการทำงานโครงการวิจัยภายใต้การดำเนินงานของ สวค.

การจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2560

เชียงราย, พิษณุโลก, อุบลราชธานี, นครพนม, กระบี่, และสงขลา

ข้อมูลเมื่อ 4 กรกฎาคม 2563