ข้อเสนอแนวทางและแผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพ.สต.)

ข้อเสนอเชิงนโยบาย

Home / ข้อเสนอแนวทางและแผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพ.สต.)
ข้อเสนอแนวทางและแผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพ.สต.)

ข้อเสนอแนวทางและแผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพ.สต.) เป็นผลของการศึกษาเกี่ยวกับภาระงานและผลิตภาพกำลังคนใน รพ.สต. ซึ่ง สวค. ได้จัดทำขึ้น เป็นการศึกษาเชิงพรรณาใช้วิธีเก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณประกอบด้วยบุคลากรทุกตำแหน่ง/ ทุกคนที่ปฏิบัติงานจริงใน รพ.สต.ที่สุ่มตัวอย่างมา 12 แห่ง จาก 12 เขต (เขตละ 1 แห่ง) ผลการศึกษานำสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเป็นแนวทางและแผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพใน รพ.สต. สรุปได้ดังนี้

1. ควรมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานและพัฒนาระบบงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการทำงาน และพัฒนาฐานข้อมูลที่ตอบตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบเดียวกัน หรืออาจใช้การบริหารจัดการในรูปแบบเครือข่ายลักษณะ One cluster One Administration System เพื่อลดการใช้เวลาที่ไม่จำเป็นของบุคลากรลง

2. จัดสรรบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง

3. การบริหารจัดการภาระงานใน รพ.สต. ควรเป็นลักษณะทีมสหสาขา

4. ควรมีการทบทวนนโยบายด้านกำลังคนและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของ รพ.สต. โดยคำนึงถึงบริบทและภาระงานที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่

ดาวน์โหลดเอกสาร ฉบับเต็ม

ข้อเสนอเชิงนโยบาย