ข้อเสนอการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอำเภอ

ข้อเสนอเชิงนโยบาย

Home / ข้อเสนอการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอำเภอ
ข้อเสนอการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอำเภอ

สวค. ได้จัดทำการศึกษาเรื่องการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอำเภอ โดยศึกษาวิวัฒนาการและนโยบายในการพัฒนาระบบบริการของรัฐที่มีมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายและแนวทางการพัฒนาต่างๆ เพื่อนำสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องในอนาคต ผลการศึกษาจบลงพร้อมด้วยข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปแบบทีมกำลังคนเพื่อให้บริการในเครือข่ายปฐมภูมิเพื่อสร้างการเข้าถึงและเพิ่มคุณภาพบริการให้ดียิ่งขึ้น ข้อเสนอเพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และข้อเสนอเพื่อพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์กำลังคน

ภาพ: hfocus.org

ดาวน์โหลดเอกสาร ฉบับเต็ม

 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย