ค่าแรงบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข้อเสนอเชิงนโยบาย

Home / ค่าแรงบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ค่าแรงบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สวค. ได้พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับค่าแรงบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อให้บุคลากรได้รับค่าแรงที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลจากรูปแบบและสถานะบริการสุขภาพของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยข้อเสนอชุดนี้เป็นผลของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับค่าแรงของบุคลากร ซึ่งนักวิจัยพบว่าภายใต้บริการสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้นเรื่อยๆ และภาระงบประมาณค่าแรงที่เพิ่มมากขึ้นของกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างวิชาชีพ ระหว่างประเภทการจ้างงาน ซึ่งมีแนวโน้มจะขยายตัวมากขึ้นจนอาจนำสู่ปัญหาและความขัดแย้งของบุคลากรในระบบ

ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุขอันเป็นผลสืบเนื่องจากงานวิจัยชุดนี้ได้แก่

  1. กระทรวงสาธารณสุขควรพัฒนาระบบการจ่ายค่าแรง ค่าตอบแทน ที่สามารถสะท้อนผลของการทำงานได้อย่างจริงจัง
  2. ควรพัฒนาระบบการจ่ายค่าแรงที่มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับบริบทและสภาพของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง
  3. รัฐบาลควรปรับมุมมองที่มีต่อบุคลกรด้านสุขภาพให้เห็นลักษณะการทำงานที่แตกต่างจากบุคลากรสาขาอื่นๆ และควรจัดวิธีการบริหารบุคลากรด้านสุขภาพเป็นการเฉพาะแยกต่างหากจากบุคลากรสาขาอื่น
  4. กระทรวงสาธารณสุขควรให้ความสำคัญกับแรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินเพิ่มขึ้น

ดาวน์โหลดเอกสาร ฉบับเต็ม

 

อ่านเรื่องเกี่ยวข้อง

รายงานฉบับสมบูรณ์ แรงจูงใจที่ไม่ใช่เงินที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐของแพทย์ใน 8 จังหวัดของประเทศไทย 

 

 

 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย