การวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2560-2569)

ข้อเสนอเชิงนโยบาย

Home / การวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2560-2569)
การวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2560-2569)

การวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2560-2569)

ในปี 2560 คณะอนุกรรมการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพในทศวรรษหน้า ภายใต้คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ได้พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2560-2569) จากการทำการศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มของระบบสุขภาพและผลกระทบต่อความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ และศึกษาแนวโน้มของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกำลังคนด้านสุขภาพ

ภาพ: posttoday.com

ดาวน์โหลดเอกสาร ฉบับเต็ม

 

 

 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย