ทีมงาน สวค.

สมาชิก

OUR TEAM

ผู้จัดการสำนักงานและนักวิจัย

นพ. ฑิณกร โนรี

นักวิจัย

นพ. ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย

นักวิจัย

ดร. กฤษดา แสวงดี

นักวิจัย

ดร. นงลักษณ์ พะโกยะ

นักวิจัย

ทพญ. วรารัตน์ ใจชื่น

ผู้ช่วยนักวิจัย

วาริสา ทรัพย์ประดิษฐ์

ผู้ช่วยนักวิจัย

นำพร สามิภักดิ์

ผู้ช่วยนักวิจัย

วิชาวี พลอยส่งศรี

ผู้ประสานงานโครงการ

กานต์วรินต์ ก่องกุลวัฒน์

ผู้ประสานงาน AAAH

ธัญวรัตน์ ศรีอุฬารวัฒน์

ผู้ประสานงานโครงการ

ผกาลักษณ์ ผดุงสันต์

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

เพ็ญนภา หงษ์ทอง